Groeimodel

Hoog-Broek werkt met een groeimodel. Dat betekent dat we kritisch bekijken welke doelgroepen goed samengaan en voor wie de boerderij een zinvolle plek kan bieden. De zorgactiviteiten worden de komende jaren verder uitgebreid.

Behandeling

Hoog-Broek heeft in 2013-2014 de eerste stappen gezet om gasten behandelingen aan te bieden. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beide zijn voortgekomen uit de voormalige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

Re-integratie

Doel is om een allesomvattend trajectplan te ontwerpen van sociale activering tot training/scholing, re-integratie naar regulier werk en begeleiding bij regulier werk.

Participatie

Jongeren met een Wajong-uitkering kunnen vanuit de Participatiewet (te veel) druk ervaren om een reguliere baan te vinden. Om deze doelgroep toch volwaardig te laten participeren in de maatschappij wil Hoog-Broek een sociale werkvoorziening opzetten. Gedacht wordt aan de volgende werkzaamheden: taxidienst, pakketbezorging, catering en houtbewerking.

Scholing

De uitbreiding van het aantal gebouwen maakt het mogelijk om opleidingen aan te bieden. Hoog-Broek denkt hierbij aan scholing op het gebied van winkelmedewerker, kasteelt/tuinbouw en horeca. Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht om in aanmerking te komen voor een certificering voor passend onderwijs. Landelijk loopt er een onderzoek welke rol zorgboerderijen hierin kunnen spelen.

Wonen

De mogelijkheid om gemengde doelgroepen een vaste woon- en verblijfplaats te bieden op Hoog-Broek is de komende jaren onderwerp van studie en onderzoek.

Investeren in faciliteiten

Hoog-Broek investeert niet alleen in zorg, maar ook in betere faciliteiten voor zowel bewoners als bezoekers.

Bouw van de stal en de kas

Deze gebouwen bieden een aantrekkelijke verblijfsruimte voor dagjesmensen die wandelen of fietsen door de Betuwe en op Hoog-Broek stoppen voor een versnapering. Verder kan het bedrijfsleven hier terecht voor een authentieke vergader- of trainingsruimte op een markante locatie. Door te kiezen voor Hoog-Broek geven ze blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klompenpad

Deze onlangs geopende toeristische wandelroute voert langs de boerderij. Parallel hieraan wordt er in de kas een dakterras ingericht waar dagjesmensen en het bedrijfsleven terechtkunnen voor koffie, thee, lunch, catering of vergadering. Het aanbod van de winkel wordt de komende jaren verruimd. Hierbij valt te denken aan het samenstellen van picknickmanden voor toeristen en dagrecreanten.

Meer dementerenden

De hoeveelheid zorgbehoevende ouderen neemt de komende decennia explosief toe. Dat geldt ook voor het aantal (jong) dementerenden. Naar verwachting is in 2050 het aantal Nederlanders met een of andere vorm van dementie verdubbeld tot 500.000.