Beleidsplan en activiteiten

Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek biedt sinds tien jaar liefdevolle zorg en dagbesteding aan ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Elke gast krijgt op Hoog-Broek het respect, de waardering en de zingeving die elk mensenleven zo waardevol maken. Hiertoe ontwikkelt Hoog-Broek activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van de gast.

Hoog-Broek is een zorgboerderij met een agrarisch karakter. Gasten helpen op Hoog-Broek als ‘hulpboer’ mee aan het dagelijkse reilen en zeilen van de zorgboerderij. Ze verrichten kleinschalige agrarische activiteiten in een landelijke, rustige omgeving. Hoe kleinschalig de werkzaamheden soms ook lijken, onze gasten ervaren hun dagtaken als bijzonder waardevol. De combinatie van ruimte, rust, natuur en landschap en het werken in een groene omgeving heeft een bewezen helende werking op (dementerende) ouderen en mensen met een psychische beperking. Activiteiten als gras maaien, hout zagen of dieren voeren geven snel een zichtbaar resultaat. Gasten krijgen hierdoor een gevoel van voldoening.

Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek investeert continu in de uitbreiding van faciliteiten en zorgactiviteiten. Hiermee richten we ons op een groei tot 2020.

Hoog-Broek heeft in 2013-2014 de eerste stappen gezet om gasten behandelingen aan te bieden. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beide zijn voortgekomen uit de voormalige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

Daarnaast zal meer aandacht besteed worden aan re-integratie, participatie en scholing van jongeren. Doel is om een allesomvattend traject te ontwerpen van sociale activering tot training/scholing, re-integratie naar regulier werk en begeleiding bij regulier werk.

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om in aanmerking te komen voor een certificering voor passend onderwijs. Landelijk loopt er een onderzoek welke rol zorgboerderijen hierin kunnen spelen.

Op ons terrein staan de stal en de kas welke aantrekkelijke verblijfsruimten bieden voor dagjesmensen die wandelen of fietsen door de Betuwe en op Hoog-Broek stoppen om wat te rusten en wat te eten en drinken. Verder kan het bedrijfsleven hier terecht voor een authentieke vergader- of trainingsruimte op een markante locatie.

In de kas is een streekwinkel ingericht voor de verkoop van streekproducten. Het aanbod van de winkel wordt de komende jaren verruimd. Hierbij valt te denken aan het samenstellen van picknickmanden voor toeristen en dagrecreanten.

Langs de boerderij loopt het Klompenpad, een onlangs geopende toeristische wandelroute. Parallel hieraan is er in de kas een dakterras met een keukenopstelling met kookgelegenheid ingericht waar dagjesmensen maar ook het bedrijfsleven terecht kunnen voor koffie, thee, lunch, catering of vergadering. De faciliteiten van het dakterras en de winkel dienen voor re-integratie, participatie en scholing van jongeren, maar ook ouderen met een beperking vinden hier veel voldoening.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en deergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Hier vindt u de Balans en Staat van baten en lasten over 2016 en 2017.

Handelsregister

KvK-nummer: 11067293
RSIN: 817373317
Rechtsvorm: stichting
Statutaire naam: Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek
Statutaire zetel: gemeente Buren
Bezoekadres: Burgemeester Houtkoperweg 6, 4033 BK Lienden
Telefoonnummer: 0488-483208
Internetadres: www.hoogbroek.nl
E-mailadres: info@hoogbroek.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 20-12-2006
Datum akte van oprichting: 29-11-2006
Activiteiten: SBI-code: 8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten